Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Yucca-online.nl . (hierna: Yucca-online.nl) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing..


1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Yucca-online.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Yucca-online.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van Yucca-online.nl zijn vrijblijvend en Yucca-online.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.


2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Yucca-online.nl. Yucca-online.nl is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Yucca-online.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie direct bij bestelling.


3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Yucca-online.nl.


3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Yucca-online.nl bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Yucca-online.nl zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Yucca-online.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.


3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Yucca-online.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Yucca-online.nl.


Artikel 4. Levering


4.1 Levering door Yucca-online.nl vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Yucca-online.nl anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Yucca-online.nl. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.


4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Yucca-online.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten


6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Yucca-online.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 6.2 Yucca-online.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid


7.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Yucca-online.nl te melden.


7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Yucca-online.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.


7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Yucca-online.nl te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken. Door Yucca-online.nl terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie


8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Yucca-online.nl, dan wel tussen Yucca-online.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Yucca-online.nl, is Yucca-online.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Yucca-online.nl.


Artikel 9. Overmacht


9.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Yucca-online.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Yucca-online.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Yucca-online.nl kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Artikel 10. Diversen


10.1 Indien u aan Yucca-online.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Yucca-online.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Yucca-online.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.


10.2 Wanneer door Yucca-online.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Yucca-online.nl deze Voorwaarden soepel toepast.


10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Yucca-online.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Yucca-online.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


10.4 Yucca-online.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Algemene voorwaarden cadeaubon bij Yucca Kleding V.O.F.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de cadeaubon uitgegeven door Yucca Kleding V.O.F.

De cadeaubon kan bij alle door Yucca Kleding V.O.F.te leveren producten als betaalmiddel gebruikt worden.

De cadeaubon kan niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld of een andere soort cadeaubon/kortingskaart.

Indien het saldo op de cadeaubon niet voldoende blijkt te zijn voor de aankoop van een dienst en/of artikel, dan kan het resterende bedrag voldaan worden middels andere betaalmiddelen.

Het saldo op de cadeaubon heeft een onbeperkte geldigheidsduur. De uitgiftedatum staat op de cadeaubon en is geregistreerd bij Yucca Kleding V.O.F.

Een eenmaal gekochte cadeaubon kan niet worden opgewaardeerd.

De cadeaubon kan alleen worden besteed bij de winkel van Yucca Kleding V.O.F. in Amsterdam.

Het is niet mogelijk om op www.yucca-online.nl (online) bestellingen met de cadeaubon te betalen.

Het is niet toegestaan de cadeaubon na te maken, te (doen) beschadigen of te (doen) wijzigen.

Dergelijke handelingen maken de cadeaubon ongeldig.

De bonhouder van de cadeaubon is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik. Bij ongeoorloofd gebruik van de cadeaubon door eigen opzet, schuld of nalatigheid, is de bonhouder zelf aansprakelijk voor alle directe en indirecte gevolgen.

Yucca Kleding V.O.F. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal en/of beschadiging van de cadeaubon.


Yucca-online.nl - januari 2011


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
 • creenstone
 • Mansted
 • raffauf
 • logo-ien en jan
 • Logo-Value
 • La Salle
 • Parami
 • nice things
 • cigno nero
 • Beaumont
 • silk route
 • Myrine